Hồng lửa Sa Đéc loại lớn (dạng Tree Rose)

Hồng lửa Sa Đéc loại lớn (dạng Tree Rose)

Dạo một vòng quanh Làng hoa Sa Đéc, trên đường hoa Sa Nhiên – Cai Dao tôi phát hiện một vườn trồng hồng có những cây hồng lửa Sa Đéc khá đặc biệt. Những cây hồng lửa này có 1...
read more