Độ siêng hoa của hoa hồng leo Claude Monet

Độ siêng hoa của hoa hồng leo Claude Monet

Sau một thời gian tôi đem các giống hoa hồng ngoại, hồng leo trồng tại vườn, thì nhận thấy rằng khá nhiều giống hồng ngoại có tần suất ra hoa giống với các giống hoa hồng truyền thống của Làng Hoa Sa...
read more