The Jewel Alocasias – Những loài môn “Châu báu”

The Jewel Alocasias – Những loài môn “Châu báu”

Rất ít cây kiểng lá mang tính “nhiệt đới” rõ ràng như các cây trong chi Alocasia, và rất ít cây Alocasia đẹp một cách tinh xảo như những cây mà tôi đã chọn để gọi là “Jewels”. Chúng là...
read more